Ekonomické moduly

Ekonomické moduly

Moduly Ekonomiky jsou vyvíjeny podle českých účetních standardů, slovenských účetních standardů a mezinárodních standardů IAS.

Účetnictví (UCT)

Účetnictví je zastřešujícím modulem ekonomické části informačního systému myGEM®. Parametrická stavba modulu Účetnictví umožňuje nasazení v podmínkách libovolného typu organizace, což potvrzují i zkušenosti z instalací, realizovaných ve výrobních a obchodních společnostech různé velikosti a náplně činnosti. Tento modul slouží pro získávání komplexních informací o hospodaření organizace, přičemž spravuje účetní doklady, hlavní knihu, interní doklady, účetní deník, interní a státní výkazy.

Funkce a vlastnosti

 • integrovaná účtová osnova
 • editování účetního rozvrhu, směrování účtů do výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • účtování v hospodářském či kalendářním roce
 • možnost účtování dokladů do více období
 • účtování všech typů dokladů
 • sestavení záznamní povinnosti k DPH, automatický výpočet DPH
 • možnost sledování DPH u nezaúčtovaných dokladů
 • archiv DPH
 • peněžní toky CashFlow
 • vytváření automatické předkontace účetních zápisů
 • možnost ručního vstupu (bez předkontace)
 • prohlížení pohybů analytických účtů za celé účetní období
 • automatické zaúčtování kurzových rozdílů
 • postoupení pohledávek
 • odpis pohledávek
 • individuální nastavení režimu uzavírání období
 • tisk účet. deníku, hlavní knihy, obratové předvahy, výkazy zisků a ztrát, atp.
 • sestavy podle jednotlivých výkonů, středisek
 • exporty dat

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Fakturace (FAK)

Modul Fakturace sdružuje veškeré informace o závazcích a pohledávkách. Obsahuje ucelený adresář partnerů (dodavatelů i odběratelů), s možností sledování saldokonta v různých měnách. Modul je úzce provázán s modulem Účetnictví a dalšími moduly, které přispívají k automatizaci pořizování faktur. Pomocí párování dokladů lze přiřadit zálohy k fakturám, popř. použít dobropis k úhradě faktury.

Funkce a vlastnosti

 • možnost nastavení libovolného počtu číselných řad pro jednotlivé doklady
 • oddělené vkládání a zaúčtování dokladů (z časového hlediska i z nastavení přístupových práv)
 • možnost vystavování daňových dokladů k přijatým platbám zálohových faktur
 • možnost zobrazení vystavených faktur (zálohových faktur) z ostatních modulů
 • řízení týmu a vnitřní komunikace
 • možnost zpracování dokladů v cizích měnách
 • opakované platby
 • správa upomínek

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Pokladna (POK)

Modul Pokladna je jednoduchým a rychlým nástrojem pro evidenci a zpracování hotovostních operací drobného vydání v rámci společnosti. Jedná se o systém pokladních knih, které lze libovolně rozšiřovat. Pokladna je vhodná pro firmy, které potřebují porovnávat naplánované hodnoty nákladů a výnosů se skutečně zaúčtovanými hodnotami, a to měsíčně i kumulativně. Jednoduše lze sestavit tok finanční hotovosti na následující období (měsíc, kvartál, rok, ...).

Funkce a vlastnosti

 • možnost výběru pokladní knihy
 • vedení více pokladních knih podle měn
 • přehledné vkládání příjmů a výdajů s návazností na druhy pohybů, které jsou definovány číselníkem pohybů
 • tisk pokladních dokladů
 • možnost zobrazení pouze příjmových či výdajových dokladů
 • snadné používání předkontací pro opakující se účetní případy
 • prohlížení a tisk pokladních knih
 • poloautomatické párování příkazů k úhradě a faktur
 • podpora hromadného zaúčtování
 • doklady o vrácení
 • výpočet kurzových rozdílů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Banka (BAN)

Modul Banka slouží pro vedení bankovních účtů, veškerých bankovních operací včetně řešení nestandardních stavů (nespárované platby, ...).

Funkce a vlastnosti

 • zpracování bankovních výpisů z peněžních ústavů včetně elektronické komunikace s bankami
 • vystavování příkazů k úhradě pomocí přehledné sestavy závazků
 • přenos vystavených příkazů k úhradě do banky
 • sestavy plateb
 • evidence a archivace souborů s možností zpětného prohlížení
 • automatické párování příkazů k úhradě vydaných s položkami bankovního výpisu
 • libovolné množství bankovních účtů v různých měnách
 • automatické načítání aktuálního kurzu
 • ovladače pro banky (KB, Česká Spořitelna, GE Money Bank, ČSOB, Citibank, …)
 • bankovní výpisy s dohledáním plateb podle variabilních symbolů, částky, partnera
 • automatický výpočet kurzových rozdílů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Majetek (MAJ)

Modul Majetek je určen k evidenci, odepisování, a účtování dlouhodobého i drobného hmotného i nehmotného majetku. Sleduje se od okamžiku pořízení majetku, účetní a daňové odpisy, technické zhodnocení, zvýšení pořizovací ceny až po následné vyřazení majetku.

Zavedený systém významně chrání Váš majetek ...

Funkce a vlastnosti

 • evidence dle jednotlivých odpisových skupin a s určeným způsobem odpisu
 • automatická kontrola zadávaných vstupních hodnot na příslušné číselníky
 • možnost nastavení libovolné vlastní kategorizace majetku
 • sledování technického zhodnocení majetku
 • změna vstupní ceny majetku
 • možnost zařazování změn a vyřazování majetku s přímou archivací do účetního deníku
 • evidence majetku v různých měnách
 • hromadné odpisy
 • automatický přenos zpracovaných dat měsíčních odpisů do celkové roční částky odpisů
 • tisk protokolu o zařazení a vyřazení majetku
 • sestavy pro inventuru
 • simulace odpisového plánu
 • možnost zadání vlastních odpisových metod formou tabulek

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika je dodávána jako integrovaný modul od firmy KVASAR Zlín aplikace PERM3, je možno integrovat také další systémy.

INTRASTAT

Modul Intrastat je samostatný modul, který komplexně řeší problematiku statistiky obchodu mezi členskými státy EU. Jedná se o sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie. Pořízená data lze přenášet do systému IDES.

Funkce a vlastnosti

 • sleduje asimilační práh pro povinnost vykazování Intrastat
 • automaticky načte všechny údaje pro zpracování modulů Logistika Prodej a Logistika Nákup
 • umožňuje zpracování Intrastatu elektronicky (výstup pro IDES) nebo formou tiskových výstupů
 • detailní přehled zahrnutých dokladů

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.