Řízení a plánování výroby

Řízení a plánování výroby

Moduly výroby slouží k realizaci řízených podmínek stanovených v TPV, ke sledování a monitorování celého procesu výroby. Mimo uvedené je možné modul rozšířit o Údržbu strojů a Vizualizaci výroby.

Podklady a plánování (RVP)

Informační systém myGEM nabízí několik možností plánování výroby. Jedním ze základních plánování je plánování časové. Plánovat lze dopředně i zpětně a to dle nastavených kapacit strojů, i s ohledem na materiálové zásoby. Jednotlivé zakázky lze přeplánovat dle potřeb a aktuálních priorit. Další možností je operativní plánování dle aktuálního stavu lidských zdrojů, cílem je možnost denního plánování zakázek po zadání nepřítomnosti pracovníků. Systém umožnuje i dílenské plánování (detailní plán), které slouží k ručnímu plánování jednotlivých zakázek na konkrétní dny. Ocenitelnou výhodou je generování kalendáře pro celý podnik najednou nebo jen pro jednotlivá střediska.

Funkce a vlastnosti

 • operativní plánování
 • sledování kapacitní zátěže
 • grafické zobrazení týdenních i denních kapacit plánovaných včetně skutečných
 • automatické rezervace podkompletů
 • plánovací kalendáře na jednotlivá střediska
 • tisk veškeré výrobní dokumentace
 • plánování podkompletů a nářadí
 • odchylkové řízení
 • sledovatelnost dávek, výrobních čísel
 • simulace obchodních případů/zakázek – výhled
 • vývojové zakázky
 • plánování dle lidských kapacit

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Řízení a evidence výroby (RVE)

Modul RVE zabezpečuje evidenci a přehled veškerých procesů provázejících výrobu. Vytváří zásobník práce pro konkrétní středisko podle termínu zahájení výrobní zakázky. Umožňuje odhlašování provedených operací, tvorbu mzdových lístků i evidenci neshod. Modul dále poskytuje evidenci prostojů a jiných prací, návratek z výroby, přehledy montážních lístků, evidenci kooperací i výstupní kontrolu. Dalším submodulem evidence je sledování odpracovaných hodin jednotlivými pracovníky. Evidence výroby slouží především pro finanční a množstevní vyhodnocení stavu nedokončené výroby, vyhodnocení plánovaných a skutečných nákladů, plnění výkonových norem, zpracování podkladů pro mzdy.

Funkce a vlastnosti

 • evidence operací, mzdových lístků, odvodů
 • evidence kooperací (jednoduchá/složitější)
 • evidence a řízení neshod
 • evidence prostojů a jiných prací
 • evidence odpracovaných hodin
 • evidence návratek z výroby
 • tisk výrobní dokumentace
 • výstupní kontrola
 • přehled nad průběhem celé zakázky
 • přehled o chybějících operacích a výdeje materiálu zakázek
 • monitorování naměřených hodnot z procesu
 • vyhodnocování plnění norem
 • vyhodnocování plánovaných a skutečných hodnot, rozpracovanosti zakázky
 • dodatečné doúčtování nákladů na zakázku
 • standardní využití čárových kódů
 • využití časového fondu pracovníků

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.

Evidence výstupní kontroly, neshody (EVK)

Submodul je určen pro evidenci výstupní kontroly položek sledovaných podle výrobních čísel. Evidence výstupní kontroly slouží k prověření požadovaných parametrů produktu a jeho uvolnění pro skladování či prodej. Je-li produkt shledán neshodným, pak proces pokračuje evidencí NESHOD a jejich řízením.

Funkce a vlastnosti

 • řízení výstupní kontroly u požadovaných produktů
 • automatické odepsání poslední operace při výstupní kontrole
 • možnost využití čárového kódu a mobilních terminálů
 • přehled již uvolněných produktů výstupní kontroly
 • možnost zobrazení a opravy montážního listu (včetně opravy VČ)
 • zaevidování neshody již při kontrole
 • řízení a evidence neshod

Bližší informace naleznete v produktovém listu, který Vám bude zaslán na vyžádání.