Kvalita naší práce

Kvalita naší práce

Vývoj a kvalita softwaru, environment

Vývoj softwaru a implementace ERP systému jsou řešeny v souladu s mezinárodními standardy. Jako základ pro stabilní kvalitu a minimalizaci dopadů do ŽP je vybudován a v praxi osvojen integrovaný managerský systém (IMS) vycházející z našich specifických procesů a požadavků ČSN EN ISO 9001:2016, ISO 20000:2011 a ITIL standardů pro poskytovatele IT služeb, ČSN EN ISO 14001:2016.

Vývoj softwaru

Aplikované projekční řízení v naší společnosti zaručuje, že pro každý vyvíjený produkt je zpracována projekční dokumentace, objektový, datový model, ... a další potřebná dokumentace. Je zajištěno řízení životního cyklu softwaru, dílčích úloh včetně priorit a záznamů z testování. V průběhu zpracování požadavků je zajištěna komplexní změnová služba a zpětná sledovatelnost (verzování knihoven, zdrojových kódů, uložených procedur, skriptů, ...).

Kvalita a testování softwaru

Naše společnost dlouhodobě optimalizuje vývoj informačního systému dle průmyslových standardů z oblasti verifikace, validace a testování softwaru. Při tvorbě testovací dokumentace vycházíme ze standardu IEEE 829-2008 (Standard pro dokumentaci k softwaru a testování systému).

Pro každou změnu systému jsou stanoveny testovací plány, které využívají následujících testů:

  • test úlohy – testy softwarových komponent prováděné samostatně
  • testy integrace a systémové – testy agregací komponent i celého systému
  • regresní testy – testování softwaru po změnách, kdy se ověřuje, zda systém nebyl narušen
  • automatizované testování – nástroj TOAD CodeTester standardně zařazen do procesu testování a je použit především pro testování kritických úloh

V rámci přejímky díla u klienta jsou zajištěny mj. následující testy:

  • kvalifikační testy – testování dokončeného produktu před jeho dodávkou pro potvrzení, kdy už software splňuje stanovené požadavky. Součástí kvalifikačních testů bývá zpravidla také tuningování výkonu softwaru na rozsáhlých datech.
  • akceptační testy – testy dokončeného software pro potvrzení, že software splňuje akceptační kriteria

Z hlediska řízení implementace je použita vlastní metodika, která na základě identifikace procesů a požadavků rozpracovává další postupy pro rychlé osvojení nového řešení. V praxi se jedná o detailní procesní listy, grafické návody a popisy funkcí, podle kterých je prováděn výcvik pracovníků. Dále jsou stanoveny milníky projektu (akčního plánu), je sledováno jejich plnění, změny až po konečnou akceptaci realizovaného softwarového díla.

Pro stabilní provoz aplikací u klientů je zřízena služba helpdesk zajišťující telefonickou, elektronickou či jinou komunikaci se zákazníky pro řešení jejich požadavků.

Consulting

Každý zákazník je veden jako samostatný projekt se stanovenými etapami řešení a harmonogramem jednotlivých kroků.

Způsobilost k poradenství je zajištěna kvalifikací poradců, kteří jsou standardně auditory pro určenou oblast. Trvalý systém vzdělávání a udržování způsobilosti je zajištěn podle požadavků schémat EOQ nebo IRCA.

Pro jednotlivé systémy jsou zpracovány také „Checklisty“ pro prokazování důkazů o tom, že požadavky byly v systémech splněny.

Systém environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2016 je zaměřen hlavně na pozitivní vývoj environmentálního profilu , snižování dopadů našich činností do životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Považujeme tyto oblasti za důležitou součást firemní kultury.


Kvalita naší práce je pravidelně auditována nezávislou certifikační společností.

2473c903c25d3c43066ce4059af10a05_f195.jpg